ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและผู้กระทำความผิด กิจกรรม“ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดา มารดา และผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง นำไปใช้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด ตามหลักจิตวิทยา มิให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก ในการนี้คณะผู้พิพากษาสมทบร่วมเป็นวิทยาการในโครงการด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านข่าว