ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 3 อัตรา
             1.ตำแหน่งนิติกร                          จำนวน 1 อัตรา
             2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  จำนวน 1 อัตรา
             3.พนักงานขับรถยนต์                   จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


เอกสารแนบ