ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบข่าว


เอกสารแนบ