ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและผู้กระทำความผิด กิจกรรม“ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิดา มารดา และผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง นำไปใช้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด ตามหลักจิตวิทยา มิให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก ในการนี้คณะผู้พิพากษาสมทบร่วมเป็นวิทยาการในโครงการด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ