ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

โครงการ พนักงานให้บริการดีเด่น ประจำไตรมาสที่ ๑

โครงการ พนักงานให้บริการดีเด่น ประจำไตรมาสที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวธัญญ์นภัส วังเสนา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ข้าราชการดีเด่นประจำไตรมาสที่ ๑  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ “พนักงานให้บริการดีเด่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ ยกย่องเชิดชูข้าราชการและพนักงานที่มีความโดดเด่นในการให้บริการให้ปรากฏเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน


เอกสารแนบ