ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: โทรศัพท์ 0-4381-6612 :: แฟกซ์ 0-4381 6615 :: Email klsjc@coj.go.th :: Email สำหรับงานคดี klsjc_jud@coj.go.th ::

โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อพัฒนาจิตและคุณธรรม” เพื่อให้บุคลากรในศาลได้ร่วมกันทำบุญ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังธรรม ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา และยังเป็นการฝึกฝนจิตใจและฝึกเจริญสติทำสมาธิ อันจะนำไปสู่การพัฒนาจิตใจของบุคลากรเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ วัดอนุเขตตาราม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ